Telefon : 0742.89.56.78
Email : exjmariusradu@yahoo.com
Brezoi, jud. Vâlcea

s2Executorul Judecătoresc Marius RADU are competenţa materială să îndeplinească atribuţiile prevăzute în art.7 din Legea 188/2000.
Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
*Executări directe:
a. Evacuări
b. Puneri în posesie
c. Predări de bunuri
d. Desfiinţarea de lucrări sau construcţii
e. Încredinţarea, stabilirea domiciliului sau vizitarea minorului
f. Grăniţuiri, servituţi, etc.
În cazul punerii în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii este competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială urmează să se facă executarea.
*Executări indirecte:
a. Urmărirea mobiliară a creanţelor
b. Urmărirea imobiliară a creanţelor
În cazul urmăririi silite a bunurilor este competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate sau se află acestea.
Dacă bunurile urmăribile se află în circumscripţiile mai multor judecătorii, competenţa aparţine oricăruia dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lânga acestea.
*Popriri
Poprirea se înfiinţează de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit.
*Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
Din punct de vedere teritorial este competent orice executor judecătoresc investit de partea interesată.
*Comunicarea actelor de procedură.
Competenţa este generală, aparţine oricărui executor judecătoresc investit de partea interesată.
*Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
Este competent orice executor judecătoresc investit de partea interesată.
*Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
În cazul aplicării măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătoreasca este competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei unde sunt situate sau se află bunurile în privinţa cărora s-a dispus aplicarea acestei măsuri.
*Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
În cazul constatării unei stări de fapt este competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială se va face constatarea.
*Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
Competenţa aparţine executorului judecătoresc de pe lîngă instanţa domiciliului creditorului sau a domiciliului ales al acestuia.
*Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
*Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
Este competent orice executor judecătoresc investit de partea interesată.
*Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc